UAB “Girteka Nordic” PRIVATUMO NUOSTATOS - Girteka Logistics

UAB “Girteka Nordic” PRIVATUMO NUOSTATOS

UAB “Girteka Nordic” PRIVATUMO NUOSTATOS

Vykdydama veiklą UAB „Girteka Nordic“, įmonės kodas 306167443, adresas Laisvės per. 36, Vilnius (toliau – Girteka Nordic), el. paštas info@girteka.eu, renka ir tvarko asmens duomenis bei skiria dėmesį kiekvieno asmens, kurio asmens duomenis tvarko, privatumui.

Šioje Girteka Nordic privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie Girteka Nordic (asmens duomenų valdytojas) šioje svetainėje renkamus asmens duomenis, kitus dėl paslaugų teikimo renkamus asmens duomenis, kaip šie asmens duomenys yra tvarkomi bei kokias teises ir pareigas turi kiekvienas asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Girteka Nordic.

Girteka Nordic asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Lietuvos bei Europos sąjungos teisės aktų reikalavimais, įskaitant ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR).

Girteka Nordic, gerbdama kiekvieno asmens privatumą ir asmens duomenų apsaugą, deda visas įmanomas pastangas, kad būtų užtikrintas  tvarkomų asmens duomenų ir kitos informacijos saugumas ir konfidencialumas.

1. KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, iš kurios būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę. Pavyzdžiui: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, atvaizdas,  bei kiti informacija.

2. KADA TAIKOMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Ši Privatumo politika taikoma, kai asmens duomenys pateikiami šioje www.girteka.eu svetainėje, kai klientų, tiekėjų, pardavėjų ir/ar jų atstovų asmens duomenys yra pateikiami sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinių ryšių palaikymo tikslais, o taip pat, kai bendraujama su Girteka Nordic telefonu.

3. KAS YRA ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS?

Bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas (operacija), įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.

4. KOKIUS ASMENS DUOMENIS BEI KOKIAIS TIKSLAIS RENKA IR TVARKO GIRTEKA NORDIC?

Šioje Privatumo politikos dalyje pateikiama informacija apie tai, kokius asmens duomenis Girteka Nordic tvarko bei kokiais tikslais.

4.1. TIESIOGINĖ RINKODARA

Girteka Nordic vykdoma tiesioginė rinkodara yra:

naujienos, komerciniai pasiūlymai bei apklausos el. paštu;
naujienos, komerciniai pasiūlymai bei apklausos telefonu.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra asmens duotas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu arba Bendrovės teisėtas interesas, esant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių 81 str. 2 d. nustatytoms sąlygoms.

Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi šie asmens pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, įmonės pavadinimas.

Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo.

Sutikimą davęs asmuo visada turi teisę bet kada atsisakyti visų ar dalies tiesioginės rinkodaros pasiūlymų. Tai galima padaryti gautame naujienlaiškyje/pasiūlyme paspaudus nuorodą, kuri leidžia atsisakyti nuo visų ar dalies tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavimo. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų taip pat galima atsisakyti parašius laišką el. paštu duomenuapsauga@girteka.eu. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų atsisakymas nesukels neigiamų pasekmių, tačiau ateityje nebebus teikiami aktualūs pasiūlymai, naujienos ar kita tiesioginės rinkodaros informacija.

Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo ar iki nesutikimo su tiesiogine rinkodara pareiškimo jau atliktam asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

4.2. TELEFONINIŲ POKALBIŲ ĮRAŠYMAS

Girteka Nordic tvarko pokalbių įrašus kokybės gerinimo, mokymų ir konfliktinių situacijų sprendimo tikslu.

Telefoniniai pokalbiai įrašomi, kai:

asmuo pats skambina į Girteka Nordic;
Girteka Nordic darbuotojai skambina asmeniui (įmonės atstovui).

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas dėl pokalbio įrašymo. Sutikimas pokalbių įrašymui duodamas asmeniui tęsiant pokalbį (kai asmuo skambina į Girteka Nordic) arba patvirtinant, kad sutinka dėl pokalbio įrašymo (kai Girteka Nordic skambina asmeniui).

Asmeniui nesutinkant, dėl pokalbio įrašymo, asmuo gali susisiekti su Girteka Nordic kitais būdais: kreiptis elektroniniu laišku info@girteka.eu ar atvykti į Girteka Nordic biurą.

Pokalbių įrašymo tikslu yra tvarkomi šie asmens duomenys: telefono numeris, vardas, pavardė, pokalbio data, pokalbio pradžios ir pabaigos laikas, pokalbio turinys.

Kai asmuo pats skambina į Girteka Nordic, pokalbių įrašai saugomi 1 (vienerius) metus.

Kai Girteka Nordic skambina asmeniui, pokalbių įrašai  saugomi 2 (dvejus) metus.

4.3. VAIZDO STEBĖJIMAS

Girteka Nordic vykdo vaizdo stebėjimą Bendrovės teritorijoje, patalpose, įskaitant ir darbuotojų darbo vietą.

Vaizdo stebėjimas vykdomas, siekiant užtikrinti nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti turto saugumą ir neliečiamumą, darbuotojų saugumą.

Vaizdo įrašai tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. (f) punktu, t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.

Vaizdo įrašai saugomi 30 kalendorinių dienų.

4.4. UŽKLAUSŲ (SKUNDŲ, PASIŪLYMŲ IR KT.) NAGRINĖJIMAS

Girteka Nordic svetainėje www.girteka.eu galima pateikti savo pasiūlymus bei idėjas, klausimus, skundus bei atsiliepimus, kito pobūdžio užklausas.

Teikiamų pasiūlymų, idėjų, klausimų, skundų, atsiliepimų tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu. Asmens duomenys tvarkomi kol vyks kreipimosi nagrinėjimas.

4.5. KLIENTŲ, TIEKĖJŲ, PARDAVĖJŲ IR / AR JŲ ATSTOVŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Girteka Nordic tvarko klientų, tiekėjų, pardavėjų ir / ar jų atstovų asmens duomenis komercinių ryšių palaikymo, sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Girteka Nordic  bei jos klientų, pardavėjų, tiekėjų teisėto intereso pagrindu sudaryti, tinkamai vykdyti sutartis.

Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas.

Šių asmens duomenų pateikimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui.

Asmens duomenys saugomi 10 metų nuo duomenų rinkimo pradžios. Terminas pratęsiamas dar 5 metams, jeigu komerciniai ryšiai su minėtais klientais, tiekėjais, pardavėjais yra tęsiami.

5. KAM TEIKIAMI ASMENS DUOMENYS?

Girteka Nordic asmens duomenis gali perduoti:

asmens duomenų tvarkytojams, kurie veikia Girteka Nordic vardu: informacinių technologijų paslaugas teikiančios įmonės; bet kokie kiti asmens duomenų tvarkytojai, su kuriais Girteka Nordic sudaro sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo;
duomenų gavėjams: Girteka Nordic partneriams, su kuriais bendradarbiaujant teikiamos paslaugos; kitoms Girteka grupės įmonėms, kai tai būtina, siekiant tinkamai suteikti duomenų subjektui paslaugas, atsakyti į jo užklausas arba dėl grupės organizacinės struktūros ir atskaitomybės; bet kokiems tretiesiems asmenims, vadovaujantis teisės aktų numatytais atvejais ir apimtimi.

6. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
susipažinti su savo asmens duomenimis;
reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus;
teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu;
reikalauti ištrinti asmens duomenis (jeigu atšaukiate savo sutikimą);
teisę į duomenų perkeliamumą;
bet kada atšaukti savo sutikimą (kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu);
teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, kurios kontaktus galite rasti vdai.lrv.lt.

Jeigu ketinate įgyvendinti savo teises, kreipkitės į Girteka Nordic el. paštu duomenuapsauga@girteka.eu,  pateikiant konkrečiai suformuluotą savo prašymą. Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Savo tapatybę galite patvirtinti prašymą pasirašydami kvalifikuotu elektroniniu ar mobiliu parašu arba kartu su prašymu pateikdamas savo asmens tapatybės dokumentą (originalą ar notaro patvirtintą kopiją).

Girteka Nordic išnagrinės Jūsų prašymą ir informaciją suteiks nemokamai per vieną mėnesį. Jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Girteka Nordic turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jeigu Jūs manote, kad Girteka Nordic netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendina, ar neįgyvendina Jūsų teises, visų pirmą kreipkitės į Girteka Nordic ir Girteka Nordic yra pasirengusi visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis. Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkina Girteka Nordic atsakymas, tai Jūs taip pat turite teisę kreiptis į nacionalinę asmens duomenų apsaugos priežiūros instituciją, apie kurią visą informaciją galite rasti www.vdai.lrv.lt.

7. KOKIOS JŪSŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ?

Jūs prisiimate visą atsakomybę už pateikiamų savo asmens duomenų teisingumą ir tikslumą.

Pasikeitus Jūsų nurodytiems asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Jūs turite nedelsiant patikslinti savo pateiktus asmens duomenis ar kitą susijusią informaciją.

8. KOKIAS TEISES TURI GIRTEKA NORDIC?

Kai Girteka Nordic abejoja pateiktų asmens duomenų, ar kitos susijusios informacijos teisingumu, turi teisę prašyti šiuos duomenis, ar kitą susijusią informaciją, patikslinti ir / ar papildyti.

9. KUR KREIPTIS, JEIGU TURITE KLAUSIMŲ?

Dėl iškilusių klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į Girteka Nordic elektroninio pašto adresu duomenuapsauga@girteka.eu.