Teisiniai dokumentai tiekėjams - Girteka Logistics

Teisiniai dokumentai tiekėjams

Teisiniai dokumentai tiekėjams

BENDROSIOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SALYGOS

Atnaujinta: 2023-11-08 / Versija 2

1. Apibrėžimai ir paaiškinimai
1.1. Šiuose Bendrosiose prekių ir paslaugų pirkimo sąlygose (toliau – Sąlygos) pateikti paryškintu šriftu žodžiai ir sąvokos turi žemiau nurodytas prasmes, jei kontekstas nereikalauja kitaip:
1.1.1. Sutartis reiškia Prekių pardavimo ir pirkimo ir / arba Paslaugų teikimo ir pirkimo sutartį, apimančią galiojantį Užsakymą, specifikaciją (jei ji yra) ir šias Sąlygas kartu su visais Sutarties priedais ir vėlesniais pakeitimais bei papildymais.
1.1.2. Klientas reiškia bet kurią Girteka grupės bendrovę, kurios duomenys yra nurodyti Užsakyme ir kuri pateikia Tiekėjui Užsakymą dėl Prekių ir / arba Paslaugų pirkimo. Siekiant išvengti abejonių, bet kuris juridinis asmuo, bendrovė, partnerystė, ribotos atsakomybės bendrovė, asociacija ar bet koks kitas subjektas, tiesiogiai ar netiesiogiai valdomas minėtų subjektų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai valdomi Girteka Group UAB (bendrovės kodas 304869444, PVM kodas LT100011767715), laikomi Girteka grupės bendrove.
1.1.3. Konfidenciali informacija reiškia Sutarties turinį, taip pat bet kokią kitą raštišką, žodinę ar kito pobūdžio informaciją, duomenis ar dokumentus, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su Sutartimi ir / arba jos įgyvendinimu, gautą iš kitos Šalies, jos darbuotojų, konsultantų ir / arba kitų Šalies atstovų, arba kitaip atskleistą tyčia ar atsitiktinai prieš Sutarties įvykdymą, jos vykdymo metu arba po jos įvykdymo.
1.1.4. Duomenų apsaugos teisės aktai reiškia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą) ir bet kuriuos kitus taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, o terminai „atitinkamos techninės ir  organizacinės priemonės“, „valdytojas“, „duomenų perkeliamumas“,„tvarkytojas“, „duomenų subjektas“, „asmens duomenų saugumo pažeidimas“, „tvarkymo apribojimas“ ir „priežiūros institucija“, jei kontekstas nereikalauja kitaip, turi reikšmes, atitinkamai jiems priskirtas duomenų apsaugos teisės aktuose.
1.1.5. Pristatomi produktai – tai bet kokie dokumentai, informacija, produktai ir medžiagos, kuriuos Tiekėjas pateikia Klientui dėl Prekių ar Paslaugų arba kitaip pagal Sutartį, ar su Sutartim susijus.
1.1.6. Pristatymo adresas reiškia pristatymo adresą, nurodytą Užsakyme arba kitu būdu suderintą tarp Šalių raštu.
1.1.7. Prekės reiškia prekes (įskaitant prekių ar bet kokios jų dalies įdiegimą), aprašytas Užsakyme.
1.1.8. Intelektinės nuosavybės teisės reiškia visas intelektines ir pramonines nuosavybės teises ir panašaus pobūdžio teises, įskaitant visas teises į patentus, įskaitant visus išduotus patentus ir nagrinėjamas paraiškas patentams gauti, taip pat patentus, kurie gali būti išduoti ryšium su tuo (įskaitant padalijimą, pakartotinius išdavimus, pakartotinius nagrinėjimus, pratęsimus ir dalinius pratęsimus), prekės ženklus, autorių teises (grafinius darbus, tekstus ir kitus darbus, kuriems galioja autorių teisės bei su jais susijusias teises), programinės įrangos kodus, pramoninio dizaino teises, teises, susijusias su prekybos paslaptimis ir konfidencialia informacija, viešinimo teises, asmens teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises, tiek įregistruotas, tiek neįregistruotas, ir visas paraiškas, registracijas, atnaujinimus ir pratęsimus, susijusius su aukščiau išvardytomis teisėmis.
1.1.9. Užsakymas reiškia Kliento pirkimo užsakymą, prie kurio pridedamos šios Sąlygos.
1.1.10. Šalys reiškia Klientą ir Tiekėją, o Šalis reiškia kiekvieną iš jų.
1.1.11. Asmens duomenys reiškia bet kokius asmens duomenis (apibrėžtus duomenų apsaugos teisės aktuose), tvarkomus Tiekėjo Kliento vardu pagal Sutartį arba susijus su ja.
1.1.12. Kaina reiškia Prekių kainą ir / arba mokesčius už Paslaugas.
1.1.13. Paslaugos reiškia paslaugas, aprašytas Užsakyme.
1.1.14. Specifikacija reiškia bet kokius planus, brėžinius, duomenis, reikalavimus ar kitą informaciją, susijusią su prekėmis ar Paslaugomis, arba Kliento pateiktą Tiekėjui, arba (jei taikoma) suderintą su Klientu arba Kliento patvirtintą raštu.
1.1.15. Tiekėjas reiškia asmenį, bendrovę, partnerystę, ribotos atsakomybės bendrovę, asociaciją ar bet kokį kitą juridinį asmenį, aprašytą Užsakyme, parduodantį Prekes arba teikiantį Paslaugas.
1.1.16. Sąlygos reiškia šias Bendrąsias prekių ir paslaugų pirkimo sąlygas, kurios nurodytos šiame dokumente ir sudaro neatskiriamą Prekių ir / arba Paslaugų pirkimo Sutarties dalį.
1.1.17. Trečiosios šalys reiškia bet kuriuos fizinius ar juridinius asmenis, išskyrus Šalis ir bet kurią Girteka grupės bendrovę.
1.1.18. Garantinis laikotarpis reiškia ilgiausią iš toliau išvardytų laikotarpių: (i) 24 (dvidešimt keturis) mėnesius arba po Prekių pristatymo datos, arba po Paslaugų suteikimo datos, arba (jei ši data vėlesnė) po tos datos, kai Klientas priėmė Prekes arba Paslaugas (ir šios nuorodos į Prekes ir Paslaugas apima ir suremontuotas Prekes arba Prekių ar Paslaugų pakeitimą); (ii) Sutarties galiojimo laikotarpį; arba (iii) kitą garantinį laikotarpį, raštu patvirtintą Tiekėjo arba raštu suderintą tarp Šalių, arba laikotarpį, kurį Tiekėjas siūlo bet kuriems kitiems klientams, suteikdamas Prekių ar Paslaugų garantiją.
1.2. Antraštės šiose Sąlygose pateikiamos tik patogumo tikslais, ir neturi įtakos jų išaiškinimui. Šiame dokumente sąvoka „raštu“ apima ir išsiuntimą el. paštu.
1.3. Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šioje Sutartyje žodžiai, išreikšti vienaskaita, apima ir daugiskaitą ir atvirkščiai, o žodžiai, įvardinantys asmenis, apima ir juridinius asmenis.
1.4. Kai šiose Sąlygose naudojami žodžiai „įskaitant“ arba panašūs išsireiškimai, laikoma, kad po jų seka žodžiai „be apribojimų“.
1.5. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, nuorodos į dienas laikomos nuorodomis į kalendorines dienas.
1.6. Nuoroda į teisės aktą arba įstatymo nuostatą yra nuoroda į šiuo metu galiojantį aktą arba galiojančią nuostatą, atsižvelgiant į visus dalinius pakeitimus, pratęsimus ar pakartotinius įteisinimus, ir apima visus šiuo metu galiojančius antraeilius teisės aktus, priimtus remiantis minėtais teisės aktais ar nuostatomis.
2. Sutartis
2.1. Sutartį sudaro: (a) galiojantis Užsakymas; (b) šios Sąlygos; ir (c) visos Specifikacijos ar kiti dokumentai, aiškiai nurodyti Užsakyme. Tuo atveju, jei atsiranda prieštaravimų ar neatitikimų tarp dokumentų, sudarančių Sutartį, jei nėra aiškiai numatyta kitaip, prioritetinė dokumentų eilės tvarka nustatoma atsižvelgiant į eilės tvarką, kuria jie yra išvardyti šiame paragrafe pateiktame sąraše.
2.2. Bet kokia nuoroda Užsakyme į bet kurį Tiekėjo pasiūlymą pateikiama tik su tikslu įtraukti pasiūlyme nurodytus Prekių ir / arba Paslaugų aprašymus ir Specifikacijas, ir tik ta apimtimi, kuria Tiekėjo pasiūlymo Sąlygos neprieštarauja šioms Sąlygoms bei Užsakyme nurodytiems aprašymams ir specifikacijoms.
2.3. Kliento Prekių ir / arba Paslaugų priėmimas arba apmokėjimas už jas nėra laikomas Kliento priėmimu kokių nors papildomų ir kitokių Tiekėjo sąlygų, nebent toks priėmimas būtų Kliento patvirtintas raštu.
2.4. Užsakymo patvirtinimas Kliento parašu arba Prekių pristatymo / Paslaugų suteikimo faktas laikomas besąlygiško Užsakymo ir Sąlygų priėmimo įtikinamu įrodymu. Tačiau toks priėmimas turi būti patvirtintas per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Klientas pasirašė Užsakymą. Jei šis terminas yra praleistas, Tiekėjas turi prašyti Kliento patvirtinti, ar Prekės / Paslaugos vis dar reikalingos.
2.5. Jei tarp įgaliotų Šalių atstovų ar Šalių vardu veikiančių įgaliotų agentų nėra aiškiai raštu susitarta kitaip, jokie kiti Užsakymo ar šių Sąlygų variantai nėra įpareigojantys, ir šios Sąlygos išimtinai taikomos Sutarčiai, atmetant visas kitas sąlygas, kuriomis remiantis Klientui buvo pateiktas bet koks kainoraštis, arba pagal kurias buvo Tiekėjo priimtas arba ketinamas priimti Užsakymas.
3. Prekių pristatymas ir Paslaugų suteikimas
3.1. Tiekėjas sutinka teikti ir pristatyti Prekes Klientui ir / arba teikti jam Paslaugas atitinkamai pagal sąlygas, nustatytas Sutartyje.
3.2. Tiekėjas privalo savo sąskaita supakuoti, pakrauti ir pristatyti prekes Pristatymo adresu, laikydamasis sąskaitos-faktūros išrašymo, pristatymo terminų, taip pat gabenimo, pakavimo ir kitų nurodymų, pateiktų Užsakyme arba kitu būdu Tiekėjo pateiktų Klientu raštu. Jokiais mokesčiais neleidžiama apmokestinti krovinių, transportavimo, draudimo, gabenimo, saugojimo, tvarkymo, prastovų, pakavimo ir panašių išlaidų, nebent tai būtų numatyta galiojančiame Užsakyme arba Klientas būtų kitu būdu tai patvirtinęs raštu.
3.3. Tiekėjas privalo suteikti Klientui Paslaugas laikydamasis Užsakymo sąlygų. Tiekėjas privalo, nereikalaudamas apmokėti jokių papildomų kaštų, išskyrus tuos, kurie aiškiai nurodyti Užsakyme:
(a) laikytis visų Paslaugų įvykdymo datų, nurodytų Užsakyme, įtrauktame į Tiekėjo pasiūlymą arba Tiekėjo nurodytų Klientui; (b) bendradarbiauti su Klientu visais klausimais, susijusiais su Paslaugomis ir laikytis visų Kliento instrukcijų; (c) pasirūpinti visa įranga, įrankiais, medžiagomis ir visais kitais reikmenimis, kurie reikalingi Paslaugų teikimui; ir (d) laikyti visas Kliento medžiagas (jei tokių yra) saugioje vietoje, prisiimdamas riziką, išlaikyti Kliento medžiagas (jei tokių yra) geros būklės iki jų grąžinimo Klientui, ir neatiduoti ir nenaudoti Kliento medžiagų (jei tokių yra) nesilaikant Kliento raštiškų instrukcijų ar įgaliojimų.
4. Prekių ir Paslaugų pobūdis ir specifikacija
4.1. Prekių ir / arba Paslaugų kiekis, kokybė ir aprašymas, kaip numatyta šiose Sąlygose, turi būti nurodyti Užsakyme (įskaitant visas jame pateiktas detalias instrukcijas) ir kiekvienoje taikomoje Specifikacijoje (jei jos yra).
4.2. Tiekėjas privalo laikytis galiojančių įstatymų, standartų, reglamentų, įstatymuose numatytų ir kitų teisinių reikalavimų (įskaitant visus reikalavimus, Kliento nurodytus Tiekėjui, ir visus reikalavimus, susijusius su sveikata, sauga ir aplinkos apsauga), vykdydamas Prekių gamybą, pakavimą, tiekimą, pristatymą, saugojimą ir įrengimą ir Paslaugų teikimą, taip pat visų kitų reikalavimų, kurie gali būti taikomi Tiekėjui ir / arba Tiekėjo veiklai ryšium su Sutartimi.
4.3. Prekės turi būti paženklintos pagal Kliento instrukcijas (jei jos pateiktos) ir visus galiojančius reglamentus bei reikalavimus, tinkamai supakuotos ir gerai pritvirtintos, kad pasiektų Pristatymo adresą nepažeistos būklės.
5. Intelektinė nuosavybė
5.1. Bet kuri Specifikacija, Kliento pateikta Tiekėjui arba specialiai parengta Tiekėjo Klientui kartu su autorių teisėmis, dizaino teisėmis ir bet kuriomis kitomis Intelektinės nuosavybės teisėmis, nurodytomis šioje Specifikacijoje, tampa išimtine Kliento nuosavybe. Atsižvelgdamas į Kainą, Tiekėjas, kartu su pilna nuosavybės teisių garantija ir nesuvaržytas jokiomis trečiųjų šalių teisėmis, perduoda Klientui visas šias autorių teises, dizaino teises ir kitas Intelektinės nuosavybės teises, kurias jis gali turėti. Tiekėjas negali atskleisti jokios tokio pobūdžio Specifikacijos jokiai Trečiajai šaliai arba naudoti šios Specifikacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus šios Sutarties tikslus.
5.2. Intelektinės nuosavybės teisės nuo Paslaugų priėmimo momento priklauso Klientui visą šių teisių galiojimo laikotarpį neribotoje teritorijoje maksimalia įstatymo leidžiama apimtimi.
5.3. Klientui perduotos Intelektinės nuosavybės teisės apima, tuo neapsiribojant: teisę bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis atgaminti; teisę išversti; teisę parduoti, nuomoti, nuomoti išperkamosios nuomos būdu; skolinti ar kitaip perduoti nuosavybę ar valdymo teisę; teisę viešinti; teisę publikuoti, įskaitant viešą paskelbimą internete; teisę adaptuoti, pritaikyti ir kitu būdu modifikuoti; teisę skelbti, viešinti, reklamuoti; teisę gauti kompensaciją už naudojimąsi bet kuria iš aukščiau išvardytų teisių; teisę perduoti bet kurią iš aukščiau išvardytų teisių trečiajai šaliai.
5.4. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visa naudojama programinė įranga ir dizaino sprendimai būtu autentiški ir nepažeistų Trečiųjų šalių teisių bei turtinių ir neturtinių interesų. Tuo atveju, jei nustatyta, kad sprendimai pažeidžia Trečiųjų šalių turtinius ir neturtinius interesus, Tiekėjas turi prisiimti atsakomybę už bet kokią sukeltą žalą Trečiųjų šalių atžvilgiu. Tiekėjas garantuoja, kad jam priklauso visos teisės, reikalingos tinkamam Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui ir įsipareigoja ginčo atveju asmeniškai išspręsti visus nesutarimus ir pretenzijas su Trečiosiomis šalimis, taip pat atlyginti Klientui nuostolius ir išlaidas (įskaitant bylinėjimosi išlaidas), kilusias kaip Trečiųjų šalių pretenzijų dėl patentinių teisių, autorinių teisių, susijusių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo pasekmė.
5.5. Pasibaigus šios sutarties galiojimui, visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su Sutarties pagrindiniu dalyku, lieka Klientui visą šių teisių galiojimo laikotarpį neribotoje teritorijoje maksimalia įstatymo leidžiama apimtimi.
5.6. Įvertindamas Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, Tiekėjas suteikia Klientui pagal Sutartį ir ją sudarant (jei reikia, šiuo metu perduodant teises, kurių prireiks ateityje) visas nuosavybės teises, nesuvaržytas jokiomis trečiosios šalies teisėmis, garantijas, visas teises, įskaitant Intelektinės nuosavybės teises (jei jos yra) į visas Prekes, Paslaugas ir pristatomą dokumentaciją, kuri buvo suprojektuota, vystoma ar sukurta Klientui, remiantis Sutartimi arba ryšium su ja, taip pat į Paslaugų produktus ir rezultatus.
5.7. Jei ir ta apimtimi, kuria Klientui neįmanoma ar nepagrįsta pasinaudoti savo teisėmis pagal Sutartį arba pilnai naudotis Prekėmis, Paslaugomis ar Pristatoma dokumentacija, nepasinaudojus bet kokiomis teisėmis, įskaitant Tiekėjo Intelektinės nuosavybės teises, išskyrus tas, kurios nurodytos 14.7 paragrafe, atsižvelgiant į Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, Tiekėjas šiuo dokumentu suteikia Klientui neišimtinį, neatšaukiamą, nemokamą ir nuolat galiojantį leidimą naudotis tokiomis teisėmis, kurios šiuo tikslu gali būti Klientui reikalingos.
6. Prekių ir Paslaugų kaina
6.1. Turi būti taikoma tokia Kaina, kuri nustatyta Užsakyme, ir, jei nėra nustatyta kitaip, ji nurodoma:
6.1.1. be jokio taikomo pridėtinės vertės mokesčio (kuris yra mokėtinas Kliento, jam gavus galiojančią sąskaitą-faktūrą, kurioje nurodyta suma su pridėtinės vertės mokesčiu); ir
6.1.2. įtraukiant visus papildomus mokesčius, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, Prekių ir / arba Paslaugų pakavimo, išsiuntimo, pervežimo, draudimo ir pristatymo adresu išlaidas bei visus kitus mokesčius ir rinkliavas, išskyrus pridėtinės vertės mokestį.
6.2. Joks Kainos ar mokesčių padidinimas, aiškiai nenustatytas Užsakyme, negali būti atliktas be Kliento išankstinio raštiško sutikimo.
6.3. Klientas turi teisę į bet kokią nuolaidą už greitą apmokėjimą, didmeninį pirkimą arba didelės apimties pirkimą, jei tokia nuolaida yra įprastai suteikiama Tiekėjo, remiantis bet kokiais Tiekėjo terminais ir sąlygomis.
7. Sąskaitų-faktūrų išrašymas ir apmokėjimas
7.1. Tiekėjas gali išrašyti Klientui sąskaitą-faktūrą Prekių pristatymo ar Paslaugų suteikimo metu arba bet kuriuo metu po Prekių pristatymo ar Paslaugų teikimo pabaigos, arba (bet kuriuo atveju) bet kuriuo kitu laiku, nurodytu Užsakyme. Visais atvejais Klientas turi gauti Tiekėjo sąskaitą-faktūrą nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius po tos datos, kurią Tiekėjas įgijo teisę išrašyti sąskaitą-faktūrą, ir kiekviena sąskaita-faktūra turi būti galiojanti PVM sąskaita-faktūra, kurioje tiksliai nurodytas galiojantis Kliento Užsakymas, ir ji negali būti išduotas ankstesne data, negu yra pateikta, o nesilaikant šio reikalavimo iš Kliento nebus reikalaujama apmokėti tokią sąskaitą.
7.2. Jei Klientas gavo visą atitinkamą dokumentaciją, dėl kurios Šalys susitarė Užsakyme (jei tokia yra), ir jei teisinga sąskaita-faktūra yra tinkamai pateikta Tiekėjo ir gauta Kliento pagal 6.1 paragrafe nurodytus reikalavimus, Klientas turi apmokėti Kainą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po sąskaitos-faktūros gavimo, nebent Užsakyme būtų suderintas kitas apmokėjimo terminas.
7.3. Klientas turi teisę sustabdyti mokėjimą dėl bet kokių sumų, kurios yra sąžiningai ginčijamos, įskaitant netinkamo Paslaugų atlikimo ar Prekių pristatymo atvejus, kol Šalys pasiekia susitarimą dėl tokių ginčijamų sumų, ir toks ginčijamų sumų mokėjimo sustabdymas nelaikomas šios Sutarties pažeidimu, taip pat nuo šių sumų neskaičiuojamos palūkanos. Nepaisant aukščiau išdėstytų nuostatų, Klientas sutinka apmokėti neginčijamas sumas pagal bet kurią sąskaitą-faktūrą, dėl kurios kilo ginčas, per šiose Sąlygose arba Užsakyme nurodytus laikotarpius.
7.4. Klientas gali atlikti Kainos užskaitą su bet kokiomis sumomis, kurias Tiekėjas skolingas Klientui arba bet kuriai Girteka grupės bendrovei.
7.5. Tiekėjui išrašant sąskaitas-faktūras PDF formatu Girteka grupės bendrovei Girteka Competence Center UAB, sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodytas Kliento sugeneruotas pirkimo užsakymo numeris. Sąskaitos-faktūros siunčiamos el. paštu. Prie vieno el. laiško gali būti pridedama tik viena sąskaita-faktūra. Sąskaita-faktūra siunčiama tiesiogiai Kliento kontaktiniam asmeniui ir papildomai informuojama gcc.accounting@girteka.eu
8. Pristatymas ir priėmimas
8.1. Prekės turi būti pristatytos ir Paslaugos turi būti atliekamos Pristatymo adresu Užsakyme nurodytą datą arba per Užsakyme nurodytą laikotarpį, visais atvejais vykdant veiklą įprastomis darbo valandomis arba kitu laiku, raštu suderintu tarp Šalių.
8.2. Prekių pristatymo ir Paslaugų atlikimo laikas yra svarbiausia Sutarties sąlyga.
8.3. Klientas gali atsisakyti priimti bet kokias pristatytas Prekes arba suteiktas Paslaugas, kurios neatitinka Sutarties sąlygų, ir nėra laikoma, kad Klientas priėmė Prekes ar Paslaugas, kol Klientui nebuvo skirtas pagrįstas laikotarpis jas patikrinti ir / arba išbandyti po jų pristatymo ar suteikimo, ir kol Klientas nepatvirtino priėmimo raštu (tokio priėmimo negalima nepagrįstai stabdyti ar atidėti).
8.4. Tiekėjas turi laiku pateikti Klientui visas instrukcijas, dokumentus ar kitą informaciją, kuri reikalinga Klientui, norint priimti Prekes ir įvykdytas Paslaugas.
8.5. Klientas turi teisę grąžinti atmestas Prekes Tiekėjui, Tiekėjui prisiimant išlaidas ir nuostolių riziką. Tokiu atveju Klientas turi teisę savo nuožiūra arba: (i) į sumų, Kliento sumokėtų Tiekėjui už atmestas Prekes, pilną kreditavimą ar grąžinimą, arba atsisakymą mokėti šias sumas, jei jos dar nebuvo sumokėtos; arba (ii) į Prekių pakeitimą, kuris turi būti atliktas per Kliento nurodytą laikotarpį; arba (iii) į galimybę reikalauti Tiekėjo ištaisyti defektus savo sąskaita per Kliento nustatytą protingą terminą, pasinaudojant trečiųjų šalių paslaugomis, tokiu atveju Tiekėjas privalo kompensuoti tokio pobūdžio defektų taisymą.
8.6. Klientas neprivalo grąžinti Tiekėjui Prekių pakuočių ar pakavimo medžiagų, nepriklausomai nuo to, ar Prekės buvo Kliento priimtos, ar ne.
8.7. Jei Tiekėjas nepristato Prekių ar nesuteikia Paslaugų iki Sutartyje nustatyto termino, arba kitu būdu pažeidžia kurį nors savo įsipareigojimą, numatytą Sutartyje, tokiu atveju, neapribojant jokių kitų ištaisomųjų priemonių ir Klientui neprisiimant jokios atsakomybės, Klientas turi teisę:
8.7.1. nutraukti Sutartį ir atšaukti bet kokį Užsakymą visa apimtimi arba iš dalies, pateikęs pranešimą Tiekėjui, ir pareikalauti Tiekėjo grąžinti Kliento prašymu visas anksčiau Kliento sumokėtas sumas pagal bet kurį atšauktą Užsakymą ir (jei taikoma) surinkti iš Kliento Tiekėjo sąskaita visas Prekes, Kliento jau gautas pagal šį Užsakymą;
8.7.2. atsisakyti priimti bet kokį tolesnį Prekių pristatymą ar Paslaugų suteikimą, kuriuos bando įvykdyti Tiekėjas;
8.7.3. atgauti iš Tiekėjo kompensaciją už visus nuostolius ir / arba papildomas išlaidas, Kliento patirtas, ištaisant Kliento įsipareigojimų nevykdymo ar pažeidimo pasekmes, įskaitant, jei taikoma, pakaitinių Prekių ar Paslaugų įsigijimą iš kito tiekėjo;
8.7.4. reikalauti atlyginti bet kokius Kliento patirtus papildomus kaštus, nuostolius ar išlaidas, kurios kokiu nors būdu gali būti priskirtos Tiekėjo įsipareigojimų nevykdymo ar pažeidimo pasekmėms;
8.7.5. reikalauti Tiekėjo, neimant iš Kliento jokio mokesčio, atlikti tokius papildomus darbus ir imtis tokių žingsnių, kurie būtini, norint ištaisyti Tiekėjo įsipareigojimų nevykdymą ar pažeidimą ir ateityje užtikrinti Tiekėjo veiklos atitiktį; ir
8.7.6. išskaičiuoti iš Kainos (jei Klientas yra apmokėjęs Kainą) arba pareikalauti iš Tiekėjo delspinigių už vėlavimą, galinčių siekti 5 (penkis) procentus Kainos už kiekvieną paeiliui einantį 7 (septynių) dienų vėlavimo laikotarpį, iki maksimalios 25 (dvidešimt penkių) procentų ribos, arba reikalauti didesnės kompensacijos sumos, kuri pilnai kompensuotų Klientui visus nuostolius, žalą, kaštus ir ieškinius, kuriuos jis gali patirti dėl Tiekėjo neįvykdyto įsipareigojimo pristatyti Prekes arba atlikti Paslaugas Sutartyje numatytą datą, ir Šalys susitaria, kad tokia suma atitinka pagrįstą išankstinį įvertinimą, ir nėra neproporcinga Kliento teisėtiems interesams, norint padengti visus šiuos nuostolius, žalą, kaštus ir ieškinius, kuriuos Klientas galėjo patirti.
9. Rizika ir nuosavybės teisė
9.1. Žalos ar nuostolių Prekėms ir / arba Paslaugoms ir / arba Pristatomai dokumentacijai rizika pereina Klientui, baigus pristatymą Klientui, įskaitant iškrovimą pagal Sutartį.
9.2. Nuosavybės teisė į Prekes ir / arba Paslaugas ir / arba Pristatomus produktus pereina Klientui pristatymo momentu, nebent apmokėjimas už Prekes ir / arba Paslaugas yra atliktas prieš pristatymą arba atšauktas, tokiu atveju nuosavybės teisė pareina Klientui, atlikus apmokėjimą.
10. Garantijos ir atsakomybė
10.1. Tiekėjas garantuoja Klientui, kad:
10.1.1. Prekės ir Paslaugos bus patenkinamos kokybės ir tinkamos bet kokiam tikslui, kurį iškėlė Tiekėjas, arba kuris Tiekėjui tapo žinomas Užsakymo pateikimo metu arba prieš tai, arba yra kitu būdu suderintas tarp Šalių raštu;
10.1.2. Prekės ir Paslaugos neturės projektavimo, medžiagų ir gamybos defektų;
10.1.3. Prekės ir Paslaugos atitiks šias Sąlygas ir visas atitinkamas Specifikacijas ar pavyzdžius;
10.1.4. Garantinio laikotarpio metu Prekėms ir Paslaugoms nebus taikomi jokie nuosavybės teisės apribojimai ar suvaržymai;
10.1.5. Prekės ir Paslaugos atitinka visus įstatymus, reglamentus, įstatymo numatytus ir kitus teisinius reikalavimus, susijusius su jų pardavimu ar tiekimu;
10.1.6. Visa informacija, Tiekėjo pateikiama Klientui ryšium su Prekėmis ir Paslaugomis ar su jomis susijusi, arba kitu būdu išplaukianti iš Sutarties ar su ja susijusi, bus ir išliks teisinga tiksli ir išsami; ir
10.1.7. Paslaugas atliks kvalifikuotas ir apmokytas personalas, turintis reikiamus įgūdžius, dirbantis atidžiai ir sąžiningai, pagal geriausią pramoninės gamybos praktiką ir laikydamasis tokių aukštų kokybės standartų, kurių Klientas kompetentingo ir patyrusio tiekėjo bet kokiomis aplinkybėmis.
10.1.8. Tiekėjas turi turėti sistemą, kuri kauptu duomenis apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (angl. k. greenhouse gases (GHG)) išmetimą ir pateikti šiuo duomenis Klientui paprašius.
10.2. Tiekėjas garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą ir darbo higieną, taip pat įsipareigoja nepažeisti trečiųjų asmenų darbo sąlygų, įskaitant Kliento darbuotojų ir kitų asmenų darbo sąlygas, tačiau tuo neapsiribojant. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už atitiktį visiems teisės aktams, reguliuojantiems darbo saugą, sveikatos saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, viešąją tvarką, sanitarijos ir higienos standartus ir t.t. Jei Tiekėjas tinkamai nevykdo kurio nors šiame paragrafe numatyto įsipareigojimo, jis privalo sumokėti Sutartyje numatytas baudas (jei jos taikomos) ir atlyginti visą Klientui, jo turtui ir / arba Trečiosioms šalims padarytą žalą. Šalys sutinka, kad Klientas jokiu atveju neprivalo prisiimti atsakomybės už bet kokius įsipareigojimus, reikalavimus ir išlaidas, kurios gali kilti dėl Tiekėjo įsipareigojimų, numatytų šiame paragrafe, arba dėl jų nevykdymo / netinkamo vykdymo, taip pat dėl Tiekėjo ar jo subrangovų įdarbintų ar pasamdytų asmenų darbo metu ar bet kuriuo kitu metu susijus su vykdomu darbu patirtų traumų ar mirties.
10.3. Neapribojant jokių kitų žalos ištaisymo priemonių, jei bet kokios Prekės ar Paslaugos nepristatomos ar neatliekamos, kaip numatyta Sutartyje, įskaitant 10.1 paragrafe nurodytas garantijas, tokiu atveju, nepaisant bet kokio ankstesniojo Kliento patvirtinto jų priėmimo, Klientas turi teisę:
10.3.1. pareikalauti Tiekėjo suremontuoti Prekes arba pristatyti pakaitines Prekes ar Paslaugas pagal Sutartį Tiekėjo sąskaita per 7 (septynias) dienas po tokio Kliento reikalavimo (tokiu atveju šios suremontuotoms Prekėms ar pakeistoms Paslaugoms taikomos garantijos, nurodytos 10.1 paragrafe), arba Klientas turi teisę grąžinti šias Prekes Tiekėjui Tiekėjo sąskaita, ir tokiu atveju Tiekėjas privalo per 7 (septynias) dienas po šių grąžintų prekių gavimo grąžinti Klientui sumą Kainos, Kliento sumokėtos už šias Prekes, ir padengti išlaidas, Kliento patirtas dėl šių Prekių grąžinimo, kurių sumą Klientas nurodo Tiekėjui; arba
10.3.2. Kliento nuožiūra, nepaisant to, ar Klientas anksčiau reikalavo iš Tiekėjo suremontuoti Prekes arba pristatyti pakaitines Prekes ar Paslaugas, laikyti Sutartį nutraukta dėl Tiekėjo įsipareigojimų nevykdymo ir reikalauti grąžinti bet kurią dalį Kainos, kuri buvo sumokėta.
10.4. Tiekėjas privalo pilnai atlyginti Klientui žalą, patirtą dėl visų ieškinių, ieškinių dėl atsakomybės, nuostolių, sugadinimo, kaštų ir išlaidų (įskaitant bylinėjimosi išlaidas), pateiktų, iškeltų, patirtų ar apmokėtų Kliento dėl toliau išvardytų priežasčių arba susijusių su jomis:
10.4.1. bet kokio Tiekėjo garantijos, suteiktos susijusios su Prekėmis ir Paslaugomis, pažeidimo;
10.4.2. bet kokios pareikštos pretenzijos, kad Prekės ar Paslaugos arba jų importas, naudojimas ar perpardavimas pažeidžia bet kurio kito asmens patentines, autorių, dizaino teises, teises į prekės ženklus ar kitas Intelektinės nuosavybės teises, išskyrus tuos atvejus, ir tokia apimtimi, kai pretenzija kyla dėl atitikties bet kuriai Kliento pateiktai Specifikacijai;
10.4.3. bet kokio Tiekėjo ar jo darbuotojų, agentų ar subrangovų veiksmo ar neveikimo (įskaitant bet kokį pažeidimą, aplaidumą, įsipareigojimų nevykdymą ar vėlavimą), susijusio su Prekėmis ir Paslaugomis arba Tiekėjo įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymu;
10.4.4. bet kokio nelaimingo atsitikimo, sukelto Tiekėjo arba įvykusio Tiekėjui dalyvaujant; ir
10.4.5. bet kokių asmenų, įdarbintų ar samdomų Tiekėjo arba jo agentų ar subrangovų susijusių su Sutartimi.
10.5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką savo įsipareigojimų, numatytų šiose Sąlygose, nevykdymą, jei jų nevykdymo priežastis yra bet kokios nenugalimos jėgos aplinkybės (pavyzdžiui: stichinės nelaimės, kariniai konfliktai, įstatymų leidybos ir vykdomųjų įstaigų veiksmai ir veikla ir kitos panašios aplinkybės), trukdančios šių Sąlygų Šalims įvykdyti numatytus įsipareigojimus, kurių Šalys nenumatė ir negalėjo numatyti Sutarties sudarymo datą. Šalys sutinka, kad maras, epidemija, pandemija, infekcinės ligos protrūkiai ar kita visuomenės sveikatos krizė, įskaitant karantiną ar kitus Šalių darbuotojams, jų tiekėjams ir klientams Šalių, jų tiekėjų ir klientų veiklai taikomus apribojimus, įskaitant įstatyminius apribojimus (išskyrus tuos atvejus, kai įstatymas tiesiogiai sustabdo Šalių veiklą arba apriboja ją tokiu būdu, kad Šalys neturi galimybės imtis veiksmų,būtinų jų įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti), nebus laikomos nenugalimos jėgos aplinkybėmis, trukdančiomis vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje. Esant aplinkybėms, nurodytoms šiame paragrafe, Šalys sutinka, kad tuo atveju, jei Sutartyje numatytas įsipareigojimas pateikti mažiausiai vieno iš dokumentų, nurodytų Sutartyje, originalą, tokių atitinkamų dokumentų skenuotų kopijų pateikimas laikomas tinkamu pateikimu. Tačiau jei šiame paragrafe išvardytos aplinkybės fiziškai trukdo ir / arba apriboja galimybę teikti paslaugas (sienų kirtimo apribojimai, darbuotojų trūkumas dėl ligos protrūkio ar privalomos izoliacijos / darbuotojų karantinas ir t.t.), tokios aplinkybės bus laikomos nenugalimos jėgos aplinkybėmis, dėl kurių Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.
11. Atšaukimas ir nutraukimas
11.1. Klientas gali dėl bet kokios priežasties atšaukti visų ar dalies Prekių ir / arba Paslaugų Užsakymą, bet kuriuo metu prieš pristatymą arba atlikimą, pateikęs Tiekėjui pranešimą, po kurio visi Tiekėjo vykdomi darbai, susiję su Užsakymu, turi būti nedelsiant nutraukti, ir Klientas turi vienasmeniškai prisiimti atsakomybę už sumokėjimą Tiekėjui sąžiningos ir pagrįstos Kainos dalies už faktiškai pristatytas Prekes arba faktiškai atliktas Paslaugas tuo momentu, kai buvo gautas Kliento pranešimas apie atšaukimą, neįtraukiant jokių nuostolių dėl negauto numatyto pelno ar bet kokių pasireiškiančių Tiekėjo nuostolių.
11.2. Be to, Klientas gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį ir atšaukti bet kurį Užsakymą, neapribodamas jokių kitų žalos atlyginimo priemonių ir neprisiimdamas jokios atsakomybės, pateikęs Tiekėjui pranešimą, jei:
11.2.1. Tiekėjas sudaro bet kokį savavališką susitarimą su savo kreditoriais, jei Tiekėjas bankrutuoja, Tiekėjui taikomas administracinis nurodymas, arba Tiekėjas likviduojamas;
11.2.2. įvyksta bet koks įvykis Tiekėjo atžvilgiu bet kurioje jurisdikcijoje, kuris turi ekvivalentišką ar panašų poveikį, kaip bet kuris iš įvykių, paminėtų Sąlygų 11.2.1 paragrafe;
11.2.3. Tiekėjas nustoja arba grasina nustoti vykdyti verslo veiklą; arba
11.2.4. Klientas pagrįstai suvokia, kad bet kuris iš aukščiau paminėtų įvykių gali įvykti susiję su Tiekėju, ir atitinkamai informuoja apie tai Tiekėją.
11.3. Sutarties nutraukimas ar bet kokio Užsakymo atšaukimas, jei įvyksta, neturi pažeisti Kliento teisių ir Tiekėjo atsakomybės, prisiimtos prieš šį nutraukimą arba atšaukimą. Šių Sąlygų nuostatos, aiškiai ar numanomai galiojančios po nutraukimo ar atšaukimo, lieka galioti, nepaisant nutraukimo ar atšaukimo.
12. Konfidencialumas ir viešumas
12.1. Ši Sutartis ir visa su ja susijusi informacija laikoma Konfidencialia informacija, ir negali būti atskleista trečiosioms šalims be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kurie numatyti teisės aktuose.
12.2. Į Konfidencialios informacijos apimtį neįeina informacija, kurią nuosavybės teise Šalis valdė (turėdama pilnas jos atskleidimo teises) prieš tai, kai ji buvo gauta iš kitos Šalies, arba informacija, kuri yra viešai prieinama, arba informacija, kuri buvo Šalies nepriklausomai parengta prieš ją gaunant, arba informacija, kuri yra gauta iš kitos trečiosios šalies, su sąlyga, kad ją atskleidžianti Šalis gali tai patvirtinti dokumentais.
12.3. Tiekėjas visada privalo laikyti griežtai konfidencialiai ir naudoti tik savo įsipareigojimų vykdymo tikslais visas technines ar komercines žinias, duomenis, informaciją, medžiagą, specifikacijas, procesus ar iniciatyvas, kurios yra konfidencialaus pobūdžio ir buvo Kliento atskleistos Tiekėjui, taip pat bet kokią kitą konfidencialią informaciją apie Kliento verslą, finansus, reikalus, produktus, paslaugas, tiekėjus ar klientus, kurią gali gauti Tiekėjas. Tiekėjas turi apriboti tokios konfidencialios medžiagos ir informacijos atskleidimą ir naudojimą, leisdamas tai daryti tik savo darbuotojams ir leidimą turintiems agentams ar subrangovams, remiantis principu „būtina žinoti“ ir turint tikslą įvykdyti Tiekėjo įsipareigojimus Klientui, ir privalo užtikrinti, kad šie darbuotojai, agentai ar subrangovai laikytųsi tokių pačių konfidencialumo įsipareigojimų, kaip ir Tiekėjas.
12.4. Tiekėjas negali liepti, pavesti ar leisti jokiam kitam asmeniui padaryti bet kokį spaudos pranešimą, viešai paskelbti ar paviešinti informaciją, susijusią su bet kuriuo Sutarties aspektu, taip pat negali jokiu būdu naudoti Kliento pavadinimo, logotipo ir / arba prekės ženklo be Kliento išankstinio raštiško sutikimo.
12.5. Jei Tiekėjui yra suteikta teisė prisijungti prie Kliento duomenų bazių per VPN servisą, Tiekėjas sutinka su Prieigos prie VPN ir naudojimosi juo politika, su kuria galima susipažinti adresu https://www.girteka.eu/vpn-rules/.
13. Duomenų tvarkymas
13.1. Abi Šalys privalo laikytis (ir turi pasirūpinti, kad visi jų atitinkami direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, leidimus turintys agentai, licencijų turėtojai ir subrangovai laikytųsi) visų galiojančių Duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. Šis 13 skyrius papildo Šalies įsipareigojimus pagal Duomenų apsaugos teisės aktus, ir nenumato atleidimo nuo jų, jų panaikinimo ar pakeitimo.
13.2. Atsižvelgdamos į savo teisėtus interesus, Šalys turi tvarkyti asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, darbo vietą, pareigas, telefono numerį, el. pašto adresą ir pan., tačiau tuo neapsiribojant), jų pateiktus viena kitai ir / arba (jei taikoma) pateiktą Kliento darbuotojų, agentų ar kitų atstovų (įskaitant asmens duomenų pateikimą trečiosioms šalims (klientams / partneriams), vykdančioms sutartinius įsipareigojimus arba jų dalį), turint tikslą sudaryti ir įvykdyti Sutartį ir vystyti komercinius ryšius su Šalimi.
13.3. Duomenų tvarkymo tikslais Šalys turi suteikti prieigą prie jų įgaliojimus turintiems darbuotojams, priėmusiems įsipareigojimus dėl konfidencialumo. Personalui, turinčiam prieigą prie Asmens duomenų, Šalys privalo reguliariai organizuoti mokymus taikomų duomenų saugos ir duomenų privatumo apsaugos priemonių klausimais.
13.4. Šalys įsipareigoja ir garantuoja, kad Asmens duomenų subjektams bus laiku pranešama apie Asmens duomenų tvarkymą, įskaitant Asmens duomenų perdavimą pagal šią Sutartį.
13.5. Šalys privalo imtis visų būtinų techninių ir organizacinių priemonių, siekdamos apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinių ar neteisėtų veiksmų, dėl kurių Asmens duomenys galėtų būti sunaikinti, prarasti, pakeisti, atskleisti be leidimo arba būtų pasinaudota neleistina prieiga prie jų, ir, įvertinusios Asmens duomenų pobūdį ir galimas rizikas, privalo užtikrinti atitinkamą saugos lygį.
13.6. Šalys įsipareigoja ir garantuoja, kad kitos Šalies gauti Asmens duomenys išliks konfidencialūs, tikslūs, teisingi ir saugūs, ir nebus atskleisti jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalaujama pagal galiojantį teisinį reglamentavimą arba pagal šią Sutartį.
13.7. Šalys turi tvarkyti Asmens duomenis tik šių Sąlygų 13.2 paragrafe numatytais tikslais.
13.8. Šalys pripažįsta, kad, jei tokia tvarka taikytina Asmens duomenų atžvilgiu, Klientas gali būti valdytojas, o Tiekėjas gali būti tvarkytojas, veikiantis Kliento vardu. Tokiu atveju Tiekėjas ir Klientas šiuo tikslu turi sudaryti Duomenų tvarkymo sutartį (Priedas Nr. 1 prie Sąlygų), ir Tiekėjas gali tvarkyti Asmens duomenis tik sutinkamai su Duomenų tvarkymo sutarties nuostatomis, nebent pagal teisinį reglamentavimą būtų reikalaujama kitaip.
13.9. Nutraukus Sutartį arba pasibaigus jos galiojimui, Tiekėjas turi pašalinti arba, jei Klientas pasirenka šį variantą, grąžinti Klientui visus Asmens duomenis, kuriuos jis valdo, turi nuosavybės teise arba kontroliuoja, ir jų kopijas (išskyrus tuos atvejus, kai pagal teisinį reglamentavimą reikalaujama išsaugoti šias kopijas).
14. Bendrosios nuostatos
14.1. Sutartis ir kiekvienas Užsakymas asmeniškai skirtas Tiekėjui ir Tiekėjas negali perduoti, perleisti subrangos pagrindu ar kitu būdu deleguoti jokių savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį ar bet kurio Užsakymo jokiai trečiajai šaliai be Kliento išankstinio raštiško sutikimo. Klientas gali perduoti, perleisti subrangos pagrindu ar kitu būdu deleguoti bet kurias savo teises ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį ar bet kurį Užsakymą bet kuriai trečiajai šaliai.
14.2. Sutartis gali būti pakeista ar iš dalies pakeista tik raštišku abiejų Šalių susitarimu, tačiau Klientas gali pakeisti Sąlygas vienašališkai, iš anksto, mažiausiai prieš 30 (trisdešimt) dienų iki pakeistų Sąlygų įsigaliojimo patalpinęs naują Sąlygų versiją savo interneto svetainėje. Konkretaus Užsakymo atžvilgiu taikoma ta Sąlygų versija, kuri buvo galiojanti Užsakymo sudarymo metu.
14.3. Joks Kliento teisių atsisakymas bet kokio Sutarties pažeidimo iš Tiekėjo pusės atveju nėra įpareigojantis, jei jis nėra patvirtintas raštu Kliento įgalioto atstovo arba įgalioto agento Kliento vardu, ir taip pat jis nebus laikomas teisių atsisakymu bet kokio sekančio tos pačios ar kitos nuostatos pažeidimo atveju.
14.4. Jei kuri nors šių Sąlygų arba Sutarties nuostata kurio nors teismo ar kitos kompetentingos institucijos pripažįstama pilnai arba iš dalies negaliojančia ar neįgyvendinama, tai neturi įtakos kitų šių Sąlygų ar Sutarties nuostatų galiojimui ir minėtos nuostatos likusios dalies galiojimui.
14.5. Nė viena iš šios Sutarties nuostatų nėra naudinga jokiai trečiajai šaliai, ir jokia trečioji šalis negali užtikrinti jos vykdymo, išskyrus Girteka grupės bendrovę.
14.6. Tiekėjas turi vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį kaip nepriklausomas rangovas, ir jokiu būdu Tiekėjas ar jo darbuotojai negali būti laikomi Kliento darbuotojais, agentais, partneriais, patikėtiniais ar bendrosios įmonės dalininkais. Tiekėjas ir jo darbuotojai neturi jokių įgaliojimų atstovauti Klientui ar jo pavaldžiosioms bendrovėms arba bet kokiu būdu priimti įsipareigojimus Kliento ar jo pavaldžiųjų bendrovių vardu, ir nei Tiekėjas, nei jo darbuotojai negali elgtis taip, lyg turėtų įgaliojimus veikti Kliento ar jo pavaldžiųjų bendrovių vardu.
14.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 6 (šešių) mėnesių laikotarpį po to Tiekėjas, veikdamas atskirai ar drauge su kitais asmenimis, arba veikdamas kaip agentas, darbdavys, partneris, atstovas, pavaldus asmuo, arba pagal kokias nors kitas einamas pareigas bet kokio asmens ar ūkio subjekto vardu, negali (i) raginti bet kurį Kliento ar jo pavaldžiosios bendrovės darbuotoją ar asmenį – rangovą tapti tokios šalies ar bet kurio kito asmens darbuotoju ar rangovu; ir (ii) rekomenduoti ar siūlyti bet kokiam kitam asmeniui raginti, įdarbinti, pasamdyti ar įpareigoti bet kurį tokį darbuotoją ar asmenį – rangovą. Pažeidimo atveju Tiekėjas sutinka mokėti Klientui baudą, kurios suma siekia 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų už kiekvieną pažeidimą.
14.8. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad, vykdant Sutartį, tiek Tiekėjas, tiek Tiekėjo darbuotojai ir paskirti / kontroliuojami / pasamdyti / įpareigoti asmenys griežtai laikytųsi įsipareigojimų, numatytų Girteka grupės Tiekėjo elgesio kodekso (Girteka grupės Tiekėjo elgesio kodeksą galima rasti adresu: https://www.girteka.eu/wp-content/uploads/2022-12-CoC-Suppliers.pdf). Šios sąlygos nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, kurio atveju Klientas turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį, nemokėdamas baudos; ir Tiekėjas privalo atlyginti Klientui visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus dėl Tiekėjo padaryto Girteka grupės Tiekėjo elgesio kodekso pažeidimo. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atlikti patikrinimą / auditą arba pavesti trečiosioms šalims atlikti patikrinimą / auditą ir nustatyti, ar Tiekėjas laikosi Girteka grupės Tiekėjo elgesio kodekse numatytų įsipareigojimų, ir tokiu atveju Tiekėjas turi sudaryti Klientui galimybę atlikti patikrinimą / auditą ir pateikti visus Kliento ar Kliento paskirtos trečiosios šalies reikalaujamus įrodančius dokumentus, patvirtinančius, kad Tiekėjas laikosi Girteka grupės Tiekėjo elgesio kodekse numatytų įsipareigojimų. Jei patikrinimo / audito metu Klientas arba Kliento pasamdyta trečioji šalis nustato kokius nors Girteka grupės Tiekėjo  elgesio kodekse numatytų įsipareigojimų nesilaikymo faktus iš Tiekėjo pusės, Tiekėjas turi kompensuoti Klientui išlaidas, patirtas atliekant patikrinimą / auditą, įskaitant sumą mokesčio, Kliento sumokėto arba mokėtino trečiajai šaliai už patikrinimo / audito paslaugas.
14.9. Sudarant Sutartį, Tiekėjas patvirtina, kad jis ir jo akcininkas (-ai) ir faktinis (-iai) savininkas (-ai) nėra įtrauktas (įtraukti) į konsoliduotą sąrašą asmenų, grupių ir ūkio subjektų, kuriems taikomos Europos Sąjungos sankcijos (https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en), JAV sankcijos, OFAC sąrašo sankcijos. Po Sutarties sudarymo Tiekėjas privalo nedelsiant informuoti Klientą raštu apie būsimas jam taikytinas sankcijas ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po šių sankcijų įsigaliojimo. Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia netikslią informaciją, nuslepia sankcijų taikymo faktą arba nepateikia nurodytos informacijos dėl bet kokios priežasties, tokios aplinkybės bus laikomos esminiu Sutarties pažeidimu, ir suteiks pagrindą Klientui nedelsiant vienašališkai nutraukti Sutartį. Šalys sutinka, kad Klientas negali ir neturi prisiimti atsakomybės bet kokiomis aplinkybėmis, ir jokiomis aplinkybėmis Klientas neprivalo prisiimti jokių Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų sankcijų režimų pažeidimo rizikų dėl Tiekėjo ir / arba jo akcininko (-ų) kaltės ir / arba dėl jo faktinio (-ų) savininko (-ų) kaltės. Tuo atveju, jei Klientas yra priėmęs įsipareigojimą atlikti mokėjimą Tiekėjui pagal Sutartį, remiantis delikto teise, įstatymu ar kitu teisės aktuose numatytu pagrindu, tokio įsipareigojimo neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas dėl šiame paragrafe nurodytų Tiekėjui taikomų sankcijų nelaikomas Kliento sutartinių įsipareigojimų ar teisės aktuose numatytų įsipareigojimų pažeidimu.
14.10. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi tikslinių sankcijų, įskaitant, bet neapsiribojant: 2014 m. liepos 31 d. reglamento (ES) Nr. 833/2014) „Dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje”, įskaitant jo papildymus ar pakeitimus; 2021 m. gegužės 20 d. reglamentas (ES) Nr. 2021/821 „Nustatantis Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą“, įskaitant bet kokius jo papildymus ar pakeitimus; 2006 m. gegužės 18 d. reglamentas Nr. 765/2006 „Dėl ribojančių priemonių Prezidentui Lukašenkai ir tam tikriems Baltarusijos pareigūnams“, įskaitant visus jo papildymus ar pakeitimus; kitus Europos Sąjungos, JAV Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC), Jungtinės Karalystės pritaikytus apribojimus/sankcijas.
14.11. Nepaisant bet kokių kitų nuostatų, Kliento teisės, numatytos šioje Sutartyje, papildo (o ne pakeičia) visas Kliento turimas įstatymines teises.
14.12. Sutarčiai taikom įstatymai tos šalies, kurioje įregistruotas Klientas, ir Tiekėjas sutinka paklusti šalies, kurioje įregistruotas Klientas, kompetentingų teismų išimtinei jurisdikcijai.

Senesnės versijos