Vairuotojų kandidatų privatumo politika - Girteka Logistics

Vairuotojų kandidatų privatumo politika

VAIRUOTOJŲ KANDIDATŲ PRIVATUMO POLITIKA

Pateikdamas (-a) laukeliuose nurodytą informaciją/ar atsiųsdamas (-a) gyvenimo aprašymą (CV), sutinku, kad mano gyvenimo aprašyme ir jo prieduose nurodyti asmens duomenys, įskaitant bet neapsiribojant vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, išsilavinimas, vartojamos užsienio kalbos, papildomi mokymai, teisė vairuoti, ankstesnė darbo patirtis (įmonės pavadinimas, pareigos, darbo laikotarpiai) UAB „Girteka Logistics“ (juridinio asmens kodas 300569015, adresas Račių g. 1, Vilnius, el. pašto adresas personalas@girteka.eu (toliau – Bendrovė) ir kitų su Bendrove susijusių įmonių* būtų tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Sutinku, kad Gyvenimo aprašyme nurodyti asmens duomenys būtų teikiami ir naudojami su Bendrove susijusių įmonių, kurios yra įsisteigusios ES valstybėse narėse ir (ar) kitose trečiosiose šalyse, vadovaujantis Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kiek tai susiję su mano kandidatūra konkrečiai darbo pozicijai (turiu teisę prašyti atranką vykdantį asmenį pateikti informaciją apie įmonę ir valstybę raštu prieš duodant šį sutikimą). Mano pateikti asmens duomenys gali būti perduoti su Bendrove susijusioms įmonėms, kurios užtikrins jų tinkamą apsaugą bei konfidencialumą. Suprantu, kad prie asmens duomenų prieigos teisę gali turėti informacinių sistemų priežiūrą atliekančios įmonės, kurios veikia Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Suprantu, kad mano asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Esu informuotas (-a), kad man kreipiantis į Bendrovę bei pateikus asmens tapatybės dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs (-usi) savo asmens tapatybę, turiu teisę:

  • susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant ir duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti asmens duomenys;
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
  • reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (jeigu atšaukiu savo sutikimą);
  • teisę į duomenų perkeliamumą (gauti asmens duomenis iš Bendrovės arba su Bendrove susijusių įmonių, arba prašyti perduoti mano asmens duomenis nurodytam duomenų valdytojui);
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys bus saugomi 9 mėnesius nuo duomenų gavimo momento arba nuo mano dalyvavimo darbo pokalbyje, o išreiškus atskirą sutikimą bus tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo kalendorinių metų, kuriais daviau sutikimą, pabaigos, siekiant siūlyti laisvas darbo vietas ateityje. Papildomas 5 (penkerių) metų asmens duomenų saugojimo laikotarpio teisinis pagrindas yra rašytinis asmens sutikimas.

Esu informuotas (-a), kad esant klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galiu kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu duomenuapsauga@girteka.eu. Taip pat, turėdamas (-a) nusiskundimų, galiu kreiptis į priežiūros instituciją, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).

Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą visa apimtimi ar iš dalies, atsiųsdamas (-a) prašymą į Bendrovę el. paštu  duomenuapsauga@girteka.eu. Suprantu, kad tai gali užkirsti kelią gauti aktualius darbo pasiūlymus.

* Bendrovė ar su Bendrove susijusios įmonės reiškia Bendrovę ir visus kitus juridinius asmenis, kurie yra tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuojami tų pačių asmenų, kurie tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuoja Bendrovę.

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite gauti susisiekę el. paštu duomenuapsauga@girteka.eu.