OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – WHISTLEBLOWING - Girteka - Responsible Logistics

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – WHISTLEBLOWING

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13. Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”

Co to jest obowiązek informacyjny?

Kiedy zgłaszasz nieprawidłowość możesz przekazać nam dane osobowe. Masz prawo wiedzieć, dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane

Kto przetwarza Twoje dane:

Twoje dane są przetwarzane przez współadministratorów:

 1. Girpoltrans sp. z o.o. z siedzibą w Sadach (62–080) przy ul. Poznańskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000752778, REGON: 381594062, NIP: 8351611779, kapitał zakładowy 12.000.000,00 zł,
 2. Eupoltrans sp. z o.o. z siedzibą w Sadach (62–080) przy ul. Poznańskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000830112, NIP: 7773359103, REGON: 385659798, kapitał zakładowy 15.400.000,00 zł,
 3. Scanpoltrans sp. z o.o. z siedzibą w Sadach (62–080) przy ul. Poznańskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000825833, NIP: 7773358173, REGON: 385419574, kapitał zakładowy 2.650.000,00 zł,
 4. Transeu Poland sp. z o.o. z siedzibą Sadach (62–080) przy ul. Poznańskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000847059, NIP: 7773362016, REGON: 386348327, kapitał zakładowy 4.063.500,00 zł,
 5. Gotrans Poland sp. z o.o. z siedzibą Sadach (62–080) przy ul. Poznańskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000847072, NIP: 7773361991, REGON: 386347569, kapitał zakładowy 430.000,00 zł,
 6. Trepoltrans sp. z o.o. z siedzibą w Sadach (62–080) przy ul. Poznańskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000959380 NIP: 7812033269 REGON: 52144987000000 kapitał zakładowy 5.000,00 zł,
 7. Polservice sp. z o.o. z siedzibą Sadach (62–080) przy ul. Poznańskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000889394, NIP: 7773371742, REGON: 388448257, kapitał zakładowy 5.000,00 zł,
 8. UAB Girteka Logistics z siedzibą pod adresem Laisvės pr. 36 Vilnius, zarejestrowaną pod numerem 300569015

Można się z nami skontaktować:
a) listownie: ul. Poznańska 4, 62 – 080 Sady
b) przez e-mail: info@girteka.eu

Dane Inspektora Ochrony Danych:

Rūta Alksnevičiūtė
E-mail: duomenuapsauga@girteka.eu
Tel. +370 669 38768

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonania obowiązków ciążących na Współadministratorach, a w szczególności umożliwienia dokonania zgłoszenia wewnętrznego i zapewnienia ochrony przewidzianej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dn. 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Twoje dane mogą być przetwarzane, gdy:

 1. wynika z obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 2. wynika z uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

# podmiotom współpracującym np. w zakresie bezpieczeństwa i dostępu, obsługi i utrzymania systemów IT
# podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądom, Policji)

Prawnie uzasadnionym celem przetwarzania Twoich danych jest:

# ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Czy przekazujemy Twoje dane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać:

# do czasu zakończenia sprawy, zazwyczaj nie dłużej niż 3 miesiące
# termin ten ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa lub gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu

Masz prawo do:

# dostępu do Twoich danych osobowych
# żądania sprostowania Twoich danych os.
# żądania usunięcia Twoich danych osobowych
# żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
# do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem info@girteka.eu
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl)

Obowiązek podania danych i konsekwencje ich niepodania:

Nie masz obowiązku podania danych osobowych (zgłoszenie anonimowe); brak ich podania może wpłynąć na weryfikację zgłoszonej nieprawidłowości, w tym odrzucenie zgłoszenia

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu