Teisiniai dokumentai klientams - Girteka Logistics

Teisiniai dokumentai klientams

Teisiniai dokumentai klientams

STANDARTINĖ KROVINIŲ ŽALŲ ADMINISTRAVIMO PROCEDŪRA

Atnaujinta: 2022-06-06 / Versija 1

Taikoma, kai VYKDYTOJAS – yra Girteka Group UAB tiesiogiai ar netiesiogiai priklausanti įmonė.

Siekiant Užsakovui ir Vykdytojui priimtinu būdu, kaip įmanoma trumpesniais terminais, sureguliuoti žalos ar/ir nuostolių atlyginimo klausimus, kylančius dėl bet kurio šioje procedūroje aprašytų atvejų ir kai tai įvyksta Vykdytojui teikiant paslaugas Užsakovui, t. y. planuojant, organizuojant ir vykdant  krovinių pervežimus keliais, o taip pat Vykdytojui teikiant Užsakovui kitas papildomas paslaugas, susijusias su krovinių pervežimų keliais organizavimu ir vykdymu, ir vadovaujantis CMR konvencija parengta ši standartinė krovinių žalų administravimo procedūra.

Standartinė krovinių žalų administravimo procedūra taikoma:

  1. Dalies ar viso krovinio praradimo atvejais;
  2. Dalies ar viso krovinio sugadinimo atvejais;
  3. Iš transporto priemonių iškritusių krovinių atvejais;
  4. Vėlavimo pateikti transporto priemonę pakrovimui ar/ir pristatyti krovinį atvejais;
  5. Transporto priemonių nepateikimo atvejais;

I DALIS

Dalies ar viso krovinio sugadinimo, praradimo iš transporto priemonių iškritusių krovinių atvejai

  1. Šalys susitaria, kad Užsakovas transportavimo ar pristatymo metu sužinojęs apie įvykį, kai transportavimo metu krovinys galimai sugadintas ar prarastas, ar Užsakovui apie tai sužinojus, Vykdytojui į paskirties vietą pristačius dalinai ar visiškai sugadintą krovinį, ar/ir Užsakovui nustačius kitokius neatitikimus ar/ir trūkumus, susijusius su kroviniu (toliau – žala kroviniui), Užsakovas turi imtis šių veiksmų:

1.1 Apie pristatyto krovinio neatitikimus pažymėti CMR važtaraštyje ir nedelsiant (tą pačią dieną, bet kokiu atveju ne vėliau kaip kitą darbo dieną) telefonu ar kitomis sutartyje nurodytomis ir/ar sutartomis komunikacijos priemonėmis informuoti Vykdytoją.

1.2 Saugoti krovinį nekeičiant jo būklės (nebent pakeitimai būtų būtini siekiant sumažinti žalą, išvengti didesnės žalos ar/ir nuostolių), atsižvelgti į Vykdytojo rekomendacijas (įskaitant, bet neapsiribojant, vadovautis pasamdyto eksperto/siurvejerio nuomone/siūlymais) dėl tolimesnių veiksmų su kroviniu, skirtų žalai mažinti.

1.3 Per 3 darbo dienas po pirminio pranešimo (kaip kad numatyta šios dalies 1.1. p. aukščiau) arba jeigu krovinio priėmimo metu nuostoliai ar krovinio sugadinimas, galimai atsiradę dėl Vykdytojo kaltės, išoriškai nebuvo akivaizdūs ir apie tai nebuvo galima pažymėti CMR važtaraštyje, per 7 darbo dienas po krovinio priėmimo, išsiųsti Vykdytojui raštišką pranešimą. Prie šio raštiško pranešimo turi būti pridėti visi pranešimo išsiuntimo momentu turimi dokumentai, susiję su kroviniu ir pagrindžiantys pranešime nurodytą informaciją apie žalą kroviniui.

Kartu su pretenzija Vykdytojui turi būti pateikti visi dokumentai ir įrodymai pagrindžiantys pretenzijoje nurodytą informaciją bei žalos ir/ar nuostolio dydį.
Žemiau pateikiamas nebaigtinis dokumentų, teikiamų kartu su pretenzija, sąrašas (reikalingi pateikti dokumentai priklauso nuo konkrečios krovinio praradimo/apgadinimo situacijos ir Vykdytojas, siekdamas išnagrinėti Užsakovo pateiktą pretenziją, gali paprašyti Užsakovą pateikti papildomus, šiame sąraše neįvardintus, dokumentus):

1. Krovinio sąskaitos faktūros;

2. CMR važtaraščiai,

3. Apgadinto krovinio nuotraukos, kai krovinys dar yra priekaboje bei kartu matomas priekabos valstybinis numeris;

4. Krovinio utilizavimo dokumentai, jei krovinys buvo utilizuotas;

5. Krovinio muitinės deklaracijos (GTD), jei krovinys pervežimo metu buvo išvežtas iš ES teritorijos,

6. Dokumentai, pagrindžiantys patirtus nuostolius (pvz. kalkuliacijos, sąskaitos dėl krovinio gelbėjimo, perpakavimo, tvarkymo, saugojimo po įvykio, po įvykio būtino transportavimo išlaidos ar/ir kt.),

7. Policijos pažyma, protokolas ir/ar kt. eismo įvykio ar krovinio vagystės atveju (jei Užsakovas juos turi arba gali juos gauti);

8. Kiti dokumentai.

1.5. Per 14 kalendorinių dienų nuo užklausimo iš Vykdytojo gavimo atsakyti į Vykdytojo užklausimus, pateiktus nagrinėjant Užsakovo pretenziją, pateikti prašomus dokumentus.
Jeigu per šį terminą (ar per kitą šalių individualiai sutartą terminą) Užsakovas nepateikia Vykdytojui prašomos informacijos ir/ar dokumentų, Vykdytojas gali priimti sprendimą atmesti pretenziją (arba neprisiimi atsakomybės dėl žalos kroviniui padarymo, jei pretenzija dar nepareikšta), apie tai informuodamas Užsakovą raštu.

2. Užsakovas gali nepateikdamas kitų įrodymų, laikyti krovinį prarastu, jeigu krovinys, pasibaigus sutartam pristatymo terminui, per 30 kalendorinių dienų nepristatomas, o jeigu terminas nebuvo suderintas,- tai per 60 kalendorinių dienų nuo to momento, kai krovinį perėmė Vykdytojas. Tokiu atveju Užsakovas turi pareikšti pretenziją per 30 kalendorinių dienų suėjus terminams, nurodytiems šiame punkte.

3. Vykdytojas pirmas sužinojęs ar įtaręs apie krovinio praradimo/galimo praradimo ar sugadinimo atvejus, per 24 val. nuo sužinojimo informuoja Užsakovą.

4. Šalys susitaria, kad Vykdytojas, gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl žalos kroviniui, imsis šių veiksmų:

4.1. Per 1 darbo dieną nuo pranešimo (kaip numatyta šios procedūros 1.1. p.) gavimo dienos informuos Užsakovą dėl išorinio eksperto paskyrimo (ar atsisakymo jį skirti) ir pateiks Užsakovui rekomendacijas (įskaitant, bet neapsiribojant vadovaujantis pasamdyto eksperto/siurvejerio nuomone/siūlymais) dėl tolimesnių veiksmų su kroviniu, skirtų žalai mažinti.

4.2. Vykdytojas, gavęs Užsakovo pranešimą apie žalą kroviniui ir/ar pretenziją, ir kai reikia papildomos informacijos sprendimui dėl pretenzijoje nurodytų reikalavimų priimti, gali paprašyti Užsakovo pateikti papildomus įrodymus ar dokumentus, pagrindžiančius pretenzijoje nurodytą informaciją, žalos ir/ar nuostolių dydį.

4.3. Kai Užsakovo pretenzijoje pateiktų reikalavimų dydis dėl žalos (nuostolių) atlyginimo yra ne daugiau kaip 10000 (dešimt tūkstančių) eurų:
Vykdytojas per 30 kalendorinių dienų po ekspertizės išvadų gavimo (jei ekspertizė buvo paskirta ir atliekama) ir visų dokumentų, reikalingų išnagrinėti pretenziją iš Užsakovo gavimo, priims sprendimą dėl Užsakovo pretenzijoje išdėstytų reikalavimų tenkinimo, dalinio tenkinimo ar atmetimo ir Užsakovui pateiks raštišką atsakymą į jo pretenziją. Atsakyme bus išdėstyti sprendimo argumentai ir, kai taikoma, nurodytas atlygintinas nuostolio dydis.

4.4. Kai Užsakovo pretenzijoje pateiktų reikalavimų dydis dėl žalos (nuostolių) atlyginimo didesnis nei 10000 (dešimt tūkstančių) eurų, Vykdytojas papildomai informuos Užsakovą apie sprendimo dėl Kliento pretenzijoje išdėstytų reikalavimų tenkinimo, dalinio tenkinimo ar atmetimo priėmimo numatomus terminus.

5. Šalys taip pat susitaria, kad Užsakovas, gavęs Vykdytojo sprendimą dėl pretenzijoje išdėstytų reikalavimų tenkinimo, dalinio tenkinimo ar atmetimo, per 30 kalendorinių dienų raštu atsakys Vykdytojui, savo atsakyme nurodydamas, kad sutinka su Vykdytojo sprendimu arba pateikdamas kitokį argumentuotą atsakymą ir papildomus jį pagrindžiančius dokumentus, įrodymus.

6. Užsakovui patvirtinus Vykdytojo pasiūlymą dėl pretenzijos reikalavimų sureguliavimo, kaip tai numatyta 5 punkte, Vykdytojas, per šalių atskirai sutartą terminą, išmokės Užsakovui pasiūlyme numatytą kompensaciją.

7. Užsakovui atmetus Vykdytojo pasiūlymą dėl pretenzijos sureguliavimo ir/ar pateikus argumentuotą atsakymą, papildomus dokumentus, įrodymus, Vykdytojas iš naujo vertins Užsakovo pateiktą informaciją siekiant, kad būtų priimtas abi šalis tenkinantis sprendimas. Šiuo atveju šalys atskirai tarsis dėl pretenzijoje nurodytų reikalavimų sureguliavimo terminų ir sieks, kad kaip įmanoma greičiau būtų rastas abi sutarties šalis tenkinantis sprendimas.

8. Kai dalis arba visas krovinys prarandamas dėl Vykdytojo kaltės ir Vykdytojas privalo atlyginti žalą, kompensacijos suma apskaičiuojama vadovaujantis CMR konvencijos 23 str. 1 – 4 d. nuostatomis.

II DALIS
Vėlavimo pateikti transporto priemonę pakrovimui ar/ir pristatyti krovinį, ar/ir transporto priemonių nepateikimo atvejai

1. Dėl krovinio pasikrovimo ar/ir pristatymo datų ir/ar terminų, šalys sutaria sudarytoje sutartyje (Užsakovo pateiktas ir Vykdytojo patvirtintas užsakymas prilyginamas sutarčiai). Laikoma, kad krovinys nepakrautas laiku dėl priežasčių, priklausančių nuo Vykdytojo, jei šalių sutartais terminais transporto priemonė į pasikrovimo vietą neatvyko, taip pat laikoma, kad krovinys nepristatytas laiku, kai jis nepristatomas su Užsakovu sutartyje suderintais terminais, arba jeigu nebuvo susitarta dėl pristatymo terminų, tada įvertinant konkrečias vežimo aplinkybes, o jei kraunama dalimis, atsižvelgiant į normaliomis sąlygomis reikalingą krovinių partijai sudaryti būtiną laiką, – kai faktinė vežimo trukmė didesnė už laiką, kuris normaliomis sąlygomis reikalingas pareigingam vežėjui atlikti vežimą.

2. Šalys susitaria, kad Vykdytojo vėlavimo pasikrauti krovinį sutartyje sutartais terminais, Užsakovas turi teisę pateikti Vykdytojui pretenziją per 21 kalendorinę dieną nuo sutartos pasikrovimo dienos, o vėluojant pristatyti krovinį per 21 kalendorinę dieną nuo sutartos pristatymo dienos.
Žemiau pateikiamas nebaigtinis dokumentų, teikiamų kartu su pretenzija, sąrašas (reikalingi pateikti dokumentai priklauso nuo konkrečios situacijos ir Vykdytojas, siekdamas išnagrinėti Užsakovo pateiktą pretenziją, gali paprašyti Užsakovą pateikti papildomus šiame sąraše neįvardintus, dokumentus):

1. Krovinio sąskaitos faktūros;

2. CMR važtaraščiai;

3. Informacija ir dokumentai pagrindžiantys nuostolius (pvz., krovinio pardavimo mažesne kaina dokumentų, sąskaitos už papildomą transportą ir pan.);

4. Kiti dokumentai.

3. Apsikeitimas reikiama informacija ir dokumentais nagrinėjant pretenzijas pateiktas dėl vėlavimo pasikrauti ar/ir pristatyti krovinį, ar/ir transporto priemonių nepateikimo tarp Užsakovo ir Vykdytojo vyksta kaip aprašyta šios procedūros I Dalies 1.5 punkte, o pretenzijos nagrinėjamos ir sprendimas priimamas kaip numatyta šios procedūros I Dalies 4 – 7 punktuose.

4. Tais atvejais, kai dėl Vykdytojo kaltės viršijamas krovinio pasikrovimo ar pristatymo terminas, ar transporto priemonė nepateikiama ir Užsakovas įrodo, kad dėl to padaryta žala, Vykdytojas kompensuoja nuostolius, neviršijančius užmokesčio už vežimą.

III DALIS
Baigiamosios nuostatos

1. Pranešimai, pretenzijos Vykdytojui ir atsakymai į Vykdytojo užklausimus siunčiami Vykdytojo el. pašto adresu ir kontaktais nurodytais sutartyje su Užsakovu, jei šalys nesusitaria kitaip.

2. Pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu, Užsakovas be atskiro raštiško susitarimo nesulaikys mokėjimų Vykdytojui už atliktas paslaugas ar/ir netaikys pretenzijų reikalavimų sumų įskaitymo su mokėtinomis sumomis Vykdytojui už atliktas paslaugas. Vykdytojui išnagrinėjus pretenziją ir pasiūlius kompensaciją, šalys atskirai tarsis dėl jos išmokėjimo terminų, o esant vienarūšių finansinių tarpusavio įsipareigojimų galimi susitarimai dėl užskaitų.

3. Vykdytojas neatsako už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėlavimą pristatyti, jei tai įvyko ne dėl Vykdytojo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių pasekmių Vykdytojas negalėjo išvengti.

4. Vykdytojas informuoja Užsakovą, kad vykdydamas su Užsakovu sudarytą sutartį ir/ar atlikdamas žalų administravimo procedūras negalės Užsakovui suteikti informacijos ir dokumentų, kurie yra konfidencialūs, nesusiję su nagrinėjama pretenzija ar kurių atskleidimas negalimas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

5. Šios standartinės žalų administravimo procedūros sąlygos turi viršenybę prieš sutarties, sudarytos tarp Užsakovo ir Vykdytojo sąlygas ir esant prieštaravimams tarp sutarties ir šios procedūros sąlygų, šalys sutaria vadovautis šios procedūros sąlygomis.

Senesnės versijos

Nėra

EURO PADĖKLŲ KEITIMO SĄLYGOS

Atnaujinta: 2022-06-06 / Versija 1

Taikoma, kai VYKDYTOJAS – yra Girteka Group UAB tiesiogiai ar netiesiogiai priklausanti įmonė.

Siekiant greitai išspręsti padėklų grąžinimo klausimus, Užsakovui ir Vykdytojui priimtinu būdu, šalys sutarė dėl šių padėklų keitimo sąlygų:

1. Šios sąlygos yra taikomos šalių santykiams tais atvejais, kai transportavimo paslaugos yra sutartos su padėklų pakeitimo paslauga.

2. Padėklų pakeitimas yra procesas, kai prekių siuntėjas ir gavėjas keičiasi EURO padėklais. Gavėjas grąžina (pakeičia) tuščius EURO padėklus siuntėjui. Tokiu būdu EURO padėklai gali būti pakartotinai naudojami. Toks susitarimas dėl EURO padėklų apsikeitimo egzistuoja tarp prekių siuntėjo ir gavėjo. Vykdytojas, kaip transportavimo paslaugų teikėjas, gali tik palengvinti apsikeitimo procese.

3. Jeigu transportavimo paslauga yra sutarta su padėklų pakeitimo paslauga, Vykdytojas įsipareigoja pakrovimo vietoje pakeisti tuščius EURO padėklus į siuntėjo jau supakuotas prekes ant padėklų ir kai Vykdytojas pristato prekes į išsikrovimo vietą, Vykdytojas iš krovinio gavėjo gauna atgal tokį pat kiekį ir tokios pat kokybės tuščių EURO padėklų. Tačiau šalys sutaria, kad Vykdytojas įsipareigoja teikti padėklų keitimo paslaugą tik tais atvejais, kai Užsakovas nurodo tokių paslaugų reikalingumą sutartyje ir/ar užsakyme ir Vykdytojas pasirašo tokią sutartį ar patvirtina tokį užsakymą. Be to, jeigu Klientas atsiunčia transporto užsakymą su padėklų pakeitimo paslauga, bet tai nebuvo nurodyta sutartyje, Vykdytojas neturi pareigos patvirtinti užsakymo dalies dėl padėklų pakeitimo. Vykdytojas įsipareigoja pakrovimo vietoje pakeisti daugiausiai 33 EURO padėklus, didesnis kiekis gali būti pakrautas tik po papildomo raštiško Vykdytojo sutikimo ir Užsakovo kaštais.

4. Padėklų keitimo ar nekeitimo faktas turi būti nurodytas važtaraščiuose tiek pakrovimo, tiek iškrovimo vietose arba atskiruose padėklų keitimo lapuose, pasirašytuose abiejų, tiek vairuotojo, tiek siuntėjo/gavėjo atstovo. Pareiga dokumentuoti padėklų keitimo faktą pakrovimo vietoje tenka Vykdytojui, o pareiga dokumentuoti padėklų keitimo faktą iškrovimo vietoje – Užsakovui (gavėjui). Jeigu faktas, kad padėklai buvo pakeisti pakrovimo vietoje nenurodyta važtaraštyje ar padėklų keitimo lape, laikoma, kad pakrovimo metu padėklai nebuvo pakeisti, nebent Vykdytojas įrodo priešingai. Jeigu fantas, kad padėklai buvo pakeisti iškrovimo vietoje nenurodyta važtaraštyje ar padėklų keitimo lape, laikoma, kad iškrovimo metu padėklai nebuvo pakeisti, nebent Klientas (gavėjas) įrodo priešingai.

5. Bet kokie EURO padėklai, kurių iškrovimo vietoje nepakeičia krovinio gavėjas, laikomi nepakeistais ir Vykdytojas nepakeistų EURO padėklų negrąžina klientui. Šiuo atveju nepakeisti EURO padėklai kredituojami Vykdytojo (debituojami Užsakovui), Vykdytojui išrašant atskirą sąskaitą Užsakovui už negrąžintus padėklus. Jeigu Užsakovas sutartų su krovinio gavėju dėl nepakeistų EURO padėklų atsiėmimo vėliau, tokiu atveju Vykdytojas gali surinkti šiuos EURO padėklus pagal papildomą Užsakovo užsakymą. Už šį atidėtą nepakeistų padėklų surinkimą taikomi papildomi mokesčiai, nurodyti sutartame užsakyme.

6. Šalys patvirtina, kad supranta, kad EURO padėklai, nors ir patvarūs, tarnauja neribotai. Todėl ne visi EURO padėklai, kuriuos gavėjai pakeičia, bus tokios būklės kaip nauji. Taigi net jei siuntėjas siunčia visiškai naujus („baltus”) EURO padėklus, Vykdytojas gali grąžinti naudotus („rudus”) EURO padėklus, o siuntėjas turi juos priimti, jei šie naudoti („rudieji”) EURO padėklai atitinka pagrindines kokybės normas (pavyzdžiui, nėra pažeisti ir pan.), EURO padėklai atitinka kokybę ne žemesnę nei B klasė (Kokybės klasifikacija GS1).

7. Šios sąlygos apima Vykdytojo ir Užsakovo įsipareigojimus. Jeigu iškrovimo vietoje atsitinka situacija kai trūksta padėklų, Vykdytojo atstovas nedelsdamas informuoja Užsakovą. Užsakovas yra atsakingas, už per 1 valandą nuo informacijos gavimo, nurodymų pateikimą Vykdytojo atstovui. Jei informacijos pateikimo laikas Vykdytojo atstovui viršija 1 val., Užsakovui bus taikoma 40 EUR/val. prastovos atlyginimo įkainis ir trūkstamas padėklų skaičius bus automatiškai įtraukiamas į padėklų likutį arba išrašyta sąskaitą.

8. Užsakovas tvarkys pakeistų padėklų apskaitą apie pakeistus EURO padėklus pagal Vykdytojo pateiktus važtaraščius ir/ar padėklų keitimo lapus, kad sudaryti mėnesinę EURO padėklų apskaitos tarp Užsakovo ir Vykdytojo ataskaitą. Ši mėnesinė ataskaita per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus mėnesiui Vykdytojui pateikiama elektroniniu paštu. Vykdytojas po ataskaitos gavimo turi 5 (penkias) darbo dienas patikrinti ataskaitos duomenis dėl padėklų kiekio, ataskaitos patvirtinimui ar prieštaravimų pateikimui el. paštu. Jei remiantis Vykdytojo patvirtinta ataskaita, Užsakovas ir Vykdytojas nustato EURO padėklų trūkumą dėl priežasčių, priklausančių nuo Vykdytojo ir Užsakovas sutinka su vėlesnių šių padėklų kiekio grąžinimu, šie padėklai bus grąžinti vėliau, kaip kad bus sutarta su Užsakovu. Šalys papildomai susitaria, kad EURO padėklų grąžinimas Užsakovui bus vykdomas, kai Vykdytojas sukaups 500 vienetų EURO padėklų. Tokiu atveju Vykdytojas per 10 darbo dienų šiuos EURO padėklus grąžins Užsakovui. Jei šalys nesusitars dėl vėlesnio euro padėklų grąžinimo, Užsakovas išrašo sąskaitą kompensuojant negrąžintus EURO padėklus. Šalys susitaria, kad kompensacija už vieną EURO padėklą yra suderinama sutartyje ar tvirtinant užsakymą. Šalys susitaria, kad vieno EURO padėklo kompensavimo kaina yra 12 EUR.

9. Jei šalys nesutaria dėl vėlesnio EURO padėklų grąžinimo ar pinigų grąžinimo, kaip nustatyta 8 punkte, Užsakovo pretenzija Vykdytojui gali būti pateikta per 1 (vieną) mėnesį po ataskaitinio mėnesio pabaigos.

10. Vykdytojas turi teisę atmesti bet kokią pretenziją dėl negrąžintų EURO padėklų, kaip nepagrįstą, jeigu a) pretenzija pateikta vėliau nei 1 (vienas) mėnuo po ataskaitinio mėnesio ar b) pateikta pagal nepatvirtintą Vykdytojo ataskaitą, ar c) pretenzija pateikta nesant ataskaitos.

11. Šios padėklų keitimo sąlygos įsigalioja, kai Užsakovas pradeda naudotis Vykdytojo paslaugomis ir galioja visą transportavimo paslaugų su Užsakovu sutarties galiojimo laikotarpį arba kol bus pakeistos ar nutrauktos.

12. Užsakovas sutinka susilaikyti nuo atskaitymų iš Vykdytojui mokėtinų sąskaitų darymo ir nesulaikys mokėjimų pagal Vykdytojo išrašytas sąskaitas, kol šalys susitars dėl negrąžintų EURO padėklų ir/ar Užsakovo pretenzijos dėl negrąžintų padėklų bus išspręstos.

Senesnės versijos

Nėra