UAB “Girteka Europe West” PRIVATUMO NUOSTATOS - Girteka Logistics

UAB “Girteka Europe West” PRIVATUMO NUOSTATOS

UAB “Girteka Europe West” PRIVATUMO NUOSTATOS

Vykdydama veiklą UAB „Girteka Europe West“, įmonės kodas 306167436, adresas Laisvės per. 36, Vilnius (toliau – Girteka West), el. paštas info@girteka.eu, renka ir tvarko asmens duomenis bei skiria dėmesį kiekvieno asmens, kurio asmens duomenis tvarko, privatumui.

Šioje Girteka West privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija apie Girteka West (asmens duomenų valdytojas) šioje svetainėje renkamus asmens duomenis, kitus dėl paslaugų teikimo renkamus asmens duomenis, kaip šie asmens duomenys yra tvarkomi bei kokias teises ir pareigas turi kiekvienas asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Girteka West.

Girteka West asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Lietuvos bei Europos sąjungos teisės aktų reikalavimais, įskaitant ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR).

Girteka West, gerbdama kiekvieno asmens privatumą ir asmens duomenų apsaugą, deda visas įmanomas pastangas, kad būtų užtikrintas  tvarkomų asmens duomenų ir kitos informacijos saugumas ir konfidencialumas.

1. KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, iš kurios būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę. Pavyzdžiui: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, atvaizdas,  bei kiti informacija.

2. KADA TAIKOMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Ši Privatumo politika taikoma, kai asmens duomenys pateikiami šioje www.girteka.eu svetainėje, kai klientų, tiekėjų, pardavėjų ir/ar jų atstovų asmens duomenys yra pateikiami sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinių ryšių palaikymo tikslais, o taip pat, kai bendraujama su Girteka West telefonu.

3. KAS YRA ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS?

Bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas (operacija), įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.

4. KOKIUS ASMENS DUOMENIS BEI KOKIAIS TIKSLAIS RENKA IR TVARKO GIRTEKA WEST?

Šioje Privatumo politikos dalyje pateikiama informacija apie tai, kokius asmens duomenis Girteka West tvarko bei kokiais tikslais.

4.1. TIESIOGINĖ RINKODARA

Girteka West vykdoma tiesioginė rinkodara yra:

naujienos, komerciniai pasiūlymai bei apklausos el. paštu;
naujienos, komerciniai pasiūlymai bei apklausos telefonu.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra asmens duotas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu arba Bendrovės teisėtas interesas, esant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių 81 str. 2 d. nustatytoms sąlygoms.

Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi šie asmens pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, įmonės pavadinimas.

Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo.

Sutikimą davęs asmuo visada turi teisę bet kada atsisakyti visų ar dalies tiesioginės rinkodaros pasiūlymų. Tai galima padaryti gautame naujienlaiškyje/pasiūlyme paspaudus nuorodą, kuri leidžia atsisakyti nuo visų ar dalies tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavimo. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų taip pat galima atsisakyti parašius laišką el. paštu duomenuapsauga@girteka.eu. Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų atsisakymas nesukels neigiamų pasekmių, tačiau ateityje nebebus teikiami aktualūs pasiūlymai, naujienos ar kita tiesioginės rinkodaros informacija.

Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo ar iki nesutikimo su tiesiogine rinkodara pareiškimo jau atliktam asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

4.2. TELEFONINIŲ POKALBIŲ ĮRAŠYMAS

Girteka West tvarko pokalbių įrašus kokybės gerinimo, mokymų ir konfliktinių situacijų sprendimo tikslu.

Telefoniniai pokalbiai įrašomi, kai:

asmuo pats skambina į Girteka West;
Girteka West darbuotojai skambina asmeniui (įmonės atstovui).

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas dėl pokalbio įrašymo. Sutikimas pokalbių įrašymui duodamas asmeniui tęsiant pokalbį (kai asmuo skambina į Girteka West) arba patvirtinant, kad sutinka dėl pokalbio įrašymo (kai Girteka West skambina asmeniui).

Asmeniui nesutinkant, dėl pokalbio įrašymo, asmuo gali susisiekti su Girteka West kitais būdais: kreiptis elektroniniu laišku info@girteka.eu ar atvykti į Girteka West biurą.

Pokalbių įrašymo tikslu yra tvarkomi šie asmens duomenys: telefono numeris, vardas, pavardė, pokalbio data, pokalbio pradžios ir pabaigos laikas, pokalbio turinys.

Pokalbio įrašai saugomi 3 (trejus) metus nuo pokalbio įrašymo.

4.3. VAIZDO STEBĖJIMAS

Girteka West vykdo vaizdo stebėjimą Bendrovės teritorijoje, patalpose, įskaitant ir darbuotojų darbo vietą.

Vaizdo stebėjimas vykdomas, siekiant užtikrinti nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti turto saugumą ir neliečiamumą, darbuotojų saugumą.

Vaizdo įrašai tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. (f) punktu, t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.

Vaizdo įrašai saugomi 30 kalendorinių dienų.

4.4. UŽKLAUSŲ (SKUNDŲ, PASIŪLYMŲ IR KT.) NAGRINĖJIMAS

Girteka West svetainėje www.girteka.eu galima pateikti savo pasiūlymus bei idėjas, klausimus, skundus bei atsiliepimus, kito pobūdžio užklausas.

Teikiamų pasiūlymų, idėjų, klausimų, skundų, atsiliepimų tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu. Asmens duomenys tvarkomi kol vyks kreipimosi nagrinėjimas.

4.5. KLIENTŲ, TIEKĖJŲ, PARDAVĖJŲ IR / AR JŲ ATSTOVŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Girteka West tvarko klientų, tiekėjų, pardavėjų ir / ar jų atstovų asmens duomenis komercinių ryšių palaikymo, sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Girteka West  bei jos klientų, pardavėjų, tiekėjų teisėto intereso pagrindu sudaryti, tinkamai vykdyti sutartis.

Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas.

Šių asmens duomenų pateikimas yra būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui.

Asmens duomenys saugomi 10 metų nuo duomenų rinkimo pradžios. Terminas pratęsiamas dar 5 metams, jeigu komerciniai ryšiai su minėtais klientais, tiekėjais, pardavėjais yra tęsiami.

5. KAM TEIKIAMI ASMENS DUOMENYS?

Girteka West asmens duomenis gali perduoti:

asmens duomenų tvarkytojams, kurie veikia Girteka West vardu: informacinių technologijų paslaugas teikiančios įmonės; bet kokie kiti asmens duomenų tvarkytojai, su kuriais Girteka West sudaro sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo;
duomenų gavėjams: Girteka West partneriams, su kuriais bendradarbiaujant teikiamos paslaugos; kitoms Girteka grupės įmonėms, kai tai būtina, siekiant tinkamai suteikti duomenų subjektui paslaugas, atsakyti į jo užklausas arba dėl grupės organizacinės struktūros ir atskaitomybės; bet kokiems tretiesiems asmenims, vadovaujantis teisės aktų numatytais atvejais ir apimtimi.

6. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
susipažinti su savo asmens duomenimis;
reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus;
teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu;
reikalauti ištrinti asmens duomenis (jeigu atšaukiate savo sutikimą);
teisę į duomenų perkeliamumą;
bet kada atšaukti savo sutikimą (kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu);
teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, kurios kontaktus galite rasti vdai.lrv.lt.

Jeigu ketinate įgyvendinti savo teises, kreipkitės į Girteka West el. paštu duomenuapsauga@girteka.eu,  pateikiant konkrečiai suformuluotą savo prašymą. Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Savo tapatybę galite patvirtinti prašymą pasirašydami kvalifikuotu elektroniniu ar mobiliu parašu arba kartu su prašymu pateikdamas savo asmens tapatybės dokumentą (originalą ar notaro patvirtintą kopiją).

Girteka West išnagrinės Jūsų prašymą ir informaciją suteiks nemokamai per vieną mėnesį. Jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Girteka West turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jeigu Jūs manote, kad Girteka West netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendina, ar neįgyvendina Jūsų teises, visų pirmą kreipkitės į Girteka West ir Girteka West yra pasirengusi visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis. Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkina Girteka West atsakymas, tai Jūs taip pat turite teisę kreiptis į nacionalinę asmens duomenų apsaugos priežiūros instituciją, apie kurią visą informaciją galite rasti www.vdai.lrv.lt.

7. KOKIOS JŪSŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ?

Jūs prisiimate visą atsakomybę už pateikiamų savo asmens duomenų teisingumą ir tikslumą.

Pasikeitus Jūsų nurodytiems asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Jūs turite nedelsiant patikslinti savo pateiktus asmens duomenis ar kitą susijusią informaciją.

8. KOKIAS TEISES TURI GIRTEKA WEST?

Kai Girteka West abejoja pateiktų asmens duomenų, ar kitos susijusios informacijos teisingumu, turi teisę prašyti šiuos duomenis, ar kitą susijusią informaciją, patikslinti ir / ar papildyti.

9. KUR KREIPTIS, JEIGU TURITE KLAUSIMŲ?

Dėl iškilusių klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į Girteka West elektroninio pašto adresu duomenuapsauga@girteka.eu.